Символика, Кодекс

РЫЦАРСКИЙ КОДЕКС


1. Верь в Господа и пользу своей службы. В бою будь готов к наивысшей жертве.
2. Люби ты, и тех которые любят Господа. Будь терпелив с теми, кто ищет дорогу.
3. Соблюдение принципов ордена братской помощи, стоит всегда на первом месте. Спрашивай почему - когда окажешь помощь.
4. Сохраняй надежду. Верь в поддержку братьев своих, полагайся на их помощь в будущем.
5. Люби правду, живи по правде - лучше молчи, чем лгать.
6. Охраняй безоружных и воюй за справедливость для всех. Не оставь заблудших.
7. Помогай тем, кто в нашей помощи нуждается. Служи, а не прислуживай.
8. Не кради. Не бери то, что тебе не принадлежит.
9. Ни при каких обстоятельствах не ударишь женщину и не будешь над ней себя превозносить - поступай с ней   как с равным в нашем ордене.
10. Поступай с людьми честно. Будь честный с другими и дай им знать, что честность ожидаема и от них. Не распространяй клевету.
11. Будь храбрым и бесстрашным, пусть ты сам или в первой линии. Рассчитывай на поддержку своих братьев.
12. Будь мудрым и умиротворённым - сначала думай, а потом действуй. Не навязывай своё мнение.
13. Давай своё слово осторожно, но и стой за ним железно.
14. Если тебя кто разочаровал, дай ему ещё один шанс - забудь на мелочность.
15. Старайся предостерегаться того, чтобы не навредить или обидеть другого - уважай единственность каждого существа.
16. Будь ответственным за свои поступки.
17. Будь бесстрашен перед лицом неприятеля.
18. Уважай авторитет Церкви и воинские звания ордена.
19. Уважай решение гроссмейстера, генерального собрания  ордена и воинских званий ордена.
20. Уважай право гроссмейстера который с милостью даёт благословение.

За нарушение Кодекса следует исключение, временное исключение из ордена.


СИМВОЛИКА


I.
При повышении, церковных торжествах, упокоении умерших  и т.д. одевают члены Рыцарского ордена св. Константина и Елены (далее "члены ордена"), плащ ордена данного звания, под плащом носят рядовые члены ордена тёмный костюм с бабочкой. Под бабочкой вешается декоративный крест ордена. Духовные члены под плащом одеты по типикону.

II.
При остальных торжественных событиях одевают члены ордена смокинг (заме­­щает чёрный костюм), белую рубашку, бабочку, вместе с одетыми декорациями ордена.

III.
При обычном светском использовании одевают члены ордена замену декорации ордена, в форме розетки. Розетка помещается на левом отвороте любого соот­ветствующего костюма.

IV.
Ново-вступающие члены ордена на повышение приходят в чёрном вечернем костюме, в белой рубашке и с бабочкой.KODEX RYTÍŘE


1. Věř v Pána a prospěšnost svojí služby - v boji buď připraven k oběti nejvyšší.
2. Miluj ty, jež milují Pána, buď trpělivý s těmi, kdož hledají cestu.
3. Dodržuj zásady řádové bratrské pomoci, je vždy na prvním místě - ptej se proč, až když pomůžeš.
4. Udržuj si naději - věř v podporu bratrů svých, spoléhej na ní i v čase budoucím.
5. Mluv pravdu, žij pravdu - raději nemluv, než bys lhal.
6. Ochraňuj bezbranné a bojuj za spravedlnost pro  všechny- neopouštěj zatracené.
7. Pomáhej těm, kdo naši pomoc potřebují. Služ, ale neposluhuj
8. Nepokradeš!  Nevezmeš, co ti nepatří.
9. Za žádných okolností neuhodíš ženu ani se nebudeš nad ní vyvyšovat - jednej s ní jako s rovným v našem řádu.
10. Jednej s lidmi čestně - buď čestný k druhým a dej jim znát, že čestnost je očekávána i od nich a nešiř pomluvy.
11. Buď udatný a neohrožený, ať jsi sám či v šiku. Počítej s podporou bratrů svých.
12. Buď moudrý a umírněný - napřed mysli a potom jednej, nevnucuj své názory.
13. Dávej své slovo střídmě, ale stůj při něm železně!
14. Jestliže tě někdo zklame, dej mu ještě jednu šanci - zapomeň na malichernosti.
15. Snaž se vyvarovat toho, abys poškodil či ublížil druhému - cti jedinečnost každého tvora.
16. Otevřeně přijmi odpovědnost za své činy.
17. Neměj strachu před tváří nepřátel.
18. Cti církevní autority a vojenské hodnosti řádu.
19. Respektuj rozhodnutí velmistra, Generální rady řádu a vojenských hodností řádu.
20. Respektuj právo velmistra k milosti a udělenému pokání.

Za porušení tohoto kodexu následuje vyloučení / dočasné vyloučení z řadu.DEKORACE


I.
Při povyšování, církevních slavnostech, úmrtích apod. nosí členové rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny v českých zemích (dále jen členové řádu), řádový plášť daného stupně, pod pláštěm nosí laičtí členové řádu tmavý oblek s motýlkem. Pod motýlkem zavěšen dekorační řádový kříž. Duchovní jsou pod pláštěm oděni dle typikonu.

II.
Při ostatních slavnostních příležitostech nosí členové řádu smoking (nahrazuje černý oblek), bílá košile, motýlek spolu se zavěšenou dekorací řádu.

III.
V běžném světském používání nosí členové řádu náhradu řádové dekorace, ve formě rozety. Rozeta je umístěna v levé klopě libovolného společenského obleku.

IV.
Nově přijímaní členové řádu se na povýšení dostaví v černém společenském oblečení s bílou košilí a motýlkem.